Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 39Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele

(1) Veškeré lhůty určené veřejným zadavatelem musejí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky.

(2) Lhůta pro doručení žádostí o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu a požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace nesmí být kratší než

a) 37 dnů u nadlimitních veřejných zakázek, nebo

b) 15 dnů u podlimitních veřejných zakázek.

(3) Lhůta pro podání nabídek nesmí být

a) u nadlimitních veřejných zakázek kratší než

1. 52 dny v otevřeném řízení, nebo

2. 40 dnů v užším řízení,

b) u podlimitních veřejných zakázek kratší než

1. 22 dny v otevřeném řízení, nebo

2. 15 dnů v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení.

(4) Lhůty podle odstavců 2 a 3 se u významných veřejných zakázek prodlužují alespoň o polovinu.

(5) Lhůtu pro podání nabídek stanoví veřejný zadavatel

a) v soutěžním dialogu, v jednacím řízení s uveřejněním a ve zjednodušeném podlimitním řízení ve výzvě k podání nabídek,

b) v jednacím řízení bez uveřejnění ve výzvě k jednání, pokud nebude dohodnuta až v rámci jednání,

c) v řízení na základě rámcové smlouvy podle § 92 ve výzvě k podání nabídky.

(6) Lhůty pro doručení žádostí o účast podle odstavce 2 začínají běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Lhůty pro podání nabídek podle odstavce 3 začínají běžet v případě otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, soutěžního dialogu a řízení na základě rámcové smlouvy dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a v případě jednacího řízení bez uveřejnění dnem odeslání výzvy k jednání.