Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 83Oznámení o výsledku zadávacího řízení

(1) Veřejný zadavatel je povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. V případě sektorového zadavatele činí lhůta 30 dnů. V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 jsou informace, které nebudou uveřejněny, předávány provozovateli Věstníku veřejných zakázek, případně Úřadu pro publikace Evropské unie (dále jen „Úřad pro publikace“), ke statistickým účelům.

(2) Pokud zadavatel v případě dynamického nákupního systému a v případě smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy neodešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění postupem podle odstavce 1, je povinen jej odeslat souhrnně za předcházející čtvrtletí; souhrn oznámení je zadavatel povinen odeslat do 30 dnů od konce příslušného kalendářního čtvrtletí.

(3) Pokud je předmětem uzavřené smlouvy poskytování některé ze služeb uvedených v příloze č. 2, uvede zadavatel v oznámení podle odstavce 1 při jeho odeslání, zda s jeho uveřejněním souhlasí. To neplatí v případě poskytování některé ze služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti uvedených v příloze č. 2.

(4) Zadavatel může při odeslání oznámení podle odstavce 1 stanovit, že některé předávané informace nesmí být uveřejněny, pokud by uveřejnění těchto informací znamenalo porušení zvláštního právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem či by mohlo porušit právo dodavatele na obchodní tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž. Sektorový zadavatel může při odeslání oznámení podle odstavce 1 stanovit, že nesmí být uveřejněny rovněž informace týkající se počtu obdržených nabídek, identifikace dodavatele či cen.

(5) Pokud sektorový zadavatel uzavře smlouvu postupem podle § 23 odst. 8 písm. a), může omezit informace o povaze a množství poskytovaných služeb v oznámení podle odstavce 1 na obecný odkaz na služby poskytované za účelem výzkumu a vývoje. Pokud není smlouva týkající se výzkumu a vývoje uzavřena na základě postupu podle § 23 odst. 8 písm. a), může sektorový zadavatel z důvodu ochrany obchodního tajemství v oznámení podle odstavce 1 omezit informace týkající se povahy a množství poskytovaných služeb. Sektorový zadavatel je však vždy povinen zajistit, aby jakýkoliv údaj uveřejněný na základě tohoto odstavce nebyl podrobnější než údaj uvedený v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.