Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 104Oznámení soutěže o návrh a způsob komunikace

(1) Soutěž o návrh se zahajuje uveřejněním oznámení soutěže o návrh podle § 146 a 147. Pro uveřejnění oznámení soutěže o návrh použije zadavatel formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(2) Zadavatel v oznámení soutěže o návrh stanoví v případě otevřené soutěže o návrh lhůtu pro podání návrhů a v případě užší soutěže o návrh lhůtu, ve které mohou zájemci o účast v soutěži o návrh (dále jen "zájemce o účast") podat žádost o účast.

(3) Zadavatel je oprávněn v oznámení soutěže o návrh nebo soutěžních podmínkách stanovit požadavky na prokázání splnění kvalifikace zájemců o účast nebo účastníků soutěže o návrh. Pro stanovení požadavků na prokázání splnění kvalifikace a posouzení kvalifikace se použije hlava V části druhé zákona obdobně.

(4) Zadavatel zajistí komunikaci, předávání a ukládání dokumentů či informací tak, aby byla zajištěna ochrana všech takových dokumentů či informací.