Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 149Elektronické prostředky a elektronické nástroje

(1) Elektronickými prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí síť a služby elektronických komunikací. Za elektronický prostředek se pro účely tohoto zákona nepovažuje fax.

(2) Elektronickými nástroji se pro účely tohoto zákona rozumí programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě podle tohoto zákona, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat. Zadavatel může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace, tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi.

(3) Při elektronické komunikaci související se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh poskytne zadavatel dodavatelům, kteří mohou mít zájem účastnit se řízení či soutěže, k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, zejména pro elektronické podání nabídek a žádostí o účast.

(4) Podává-li dodavatel nabídku, žádost o účast, námitky proti úkonům zadavatele nebo prokazuje-li splnění kvalifikace elektronickými prostředky nebo jde-li o žádost o účast či o návrh v soutěži o návrh nebo odesílá-li zadavatel elektronickými prostředky vyhlášení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek či výzvu o zahájení zadávacího řízení, výzvu k jednání nebo k podání nabídky v zadávacím řízení či k účasti v soutěžním dialogu, oznámení o zadání veřejné zakázky, oznámení o způsobu vyřízení námitek či rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, musí být datová zpráva podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Zadavatel je oprávněn požadovat podepsání datové zprávy uznávaným elektronickým podpisem nebo označení datové zprávy uznávanou elektronickou značkou u jakýchkoliv datových zpráv zasílaných elektronickými prostředky.

(5) Neexistují-li doklady k prokázání kvalifikace v elektronické podobě, předloží dodavatel zadavateli tyto doklady v listinné podobě v době podle § 52 nebo § 65.

(6) Zadavatel je povinen zajistit, aby u elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím je realizována elektronická komunikace, zejména elektronický přenos a příjem nabídek, případně elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěžích o návrh, bylo zaručeno, aby

a) byly splněny požadavky na elektronické podpisy, vztahující se k nabídkám, žádostem o účast a k předávání plánů a projektů, uvedené ve zvláštním právním předpisu,

b) mohl být přesně určen čas a datum doručení nabídek, žádostí o účast a předložení plánů a projektů,

c) bylo možné přiměřeně zajistit, že před stanovenými lhůtami nikdo nemůže mít přístup k údajům zaslaným v souladu s těmito požadavky,

d) v případě porušení zákazu přístupu podle písmene c) mohlo být přiměřeně zajištěno, že porušení bude spolehlivě zjistitelné,

e) pouze oprávněné osoby mohly stanovit nebo změnit data pro zpřístupnění doručených údajů,

f) během různých fází zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, byl přístup ke všem nebo k části předaných údajů možný pouze na základě předchozího rozhodnutí oprávněných osob,

g) rozhodnutí oprávněných osob podle písmene f) mohlo umožnit přístup k předaným údajům až po předem stanoveném datu,

h) údaje doručené a zpřístupněné v souladu s těmito požadavky mohly zůstat přístupné pouze osobám, které jsou oprávněné se s nimi seznamovat,

i) byly chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích osob,

j) byla pro ně zajištěna technická podpora a servis v případě poruchy.

(7) Dodavatel může předložit zadavateli údaje nezbytné pro hodnocení nabídky též ve formě elektronického katalogu, a to zejména v případě veřejných zakázek zadávaných zadavatelem na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému. Elektronickým katalogem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor informací obsahující ceny odpovídající jednotlivým položkám předmětu veřejné zakázky, popis takových položek, případně další údaje s nimi související. Elektronický katalog musí splňovat veškeré požadavky stanovené pro elektronické nástroje používané pro komunikaci elektronickými prostředky podle tohoto paragrafu.

(8) Podrobnější podmínky týkající se nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek stanoví prováděcí právní předpis.

(9) Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě zvláštního právního předpisu. Podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu shody, údajů v certifikátu shody a platnosti certifikátu shody stanoví prováděcí právní předpis.