Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 138Podmínky pro vydání certifikátu

(1) Podmínkou pro vydání certifikátu je prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 v plném rozsahu doklady podle § 53 odst. 3 a prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů nebo technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném v pravidlech systému doklady podle § 54 písm. a) až d) nebo § 56 odst. 1 až 3.

(2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele a doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) nesmí být ke dni podání žádosti o certifikaci starší 90 dnů.

(3) Všechny doklady se certifikačnímu orgánu pro kvalifikaci předkládají v originále či v úředně ověřené kopii.

(4) Správce systému může stanovit, že dodavatel není povinen při opakované certifikaci doložit skutečnosti, které se od poslední certifikace nezměnily. Dodavatel je však vždy povinen o těchto skutečnostech předložit alespoň čestné prohlášení.

(5) Ustanovení § 129 odst. 5 věty poslední a § 129 odst. 6 platí obdobně.