Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 126Údaje evidované v seznamu

Do seznamu se zapisují tyto údaje o dodavateli:

a) obchodní firma nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu,

b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,

c) právní forma právnické osoby,

d) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

e) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu, osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele, popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud o to dodavatel požádá, a způsob jejich jednání jménem nebo za dodavatele,

f) předmět podnikatelské nebo jiné činnosti, na kterou se zápis v seznamu vztahuje,

g) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, přičemž jde-li o

1. oprávnění k podnikání, obsahuje seznam výčet příslušných oprávnění,

2. doklad podle § 54 písm. c), obsahuje seznam název profesní samosprávné komory či jiné profesní organizace, která doklad vydala,

3. doklad podle § 54 písm. d), obsahuje seznam údaj o druhu odborné způsobilosti,

h) datum podání žádosti o zápis do seznamu,

i) datum zápisu do seznamu,

j) datum poslední aktualizace údajů v seznamu a

k) případně údaj podle § 130 odst. 8.