Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 34Jednací řízení bez uveřejnění

(1) V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.

(2) Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí obsahovat alespoň

a) informaci o předmětu veřejné zakázky,

b) identifikační údaje zadavatele,

c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48; to neplatí, pokud jde o případy podle § 23 odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. c) až e), odst. 8 písm. b) nebo odst. 10 písm. a) a c),

d) nebude-li jednání vedeno písemně pak i místo, den a hodinu konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno,

e) způsob a zásady jednání, bude-li jednání vedeno s více zájemci,

f) termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek,

g) lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v rámci jednání,

h) požadavky na prokázání splnění kvalifikace, může-li být zadavatelem prokázání splnění kvalifikace požadováno, a

i) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci a není-li veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci.

(3) Je-li v jednacím řízení bez uveřejnění jednáno s více zájemci, nesmí zadavatel sdělovat zájemci údaje týkající se podmínek a návrhů uvedených jiným zájemcem bez jeho předchozího souhlasu.

(4) V rámci jednání je zadavatel oprávněn dohodnout s vyzvanými zájemci i jiné podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve výzvě k jednání či v zadávací dokumentaci. Jakákoliv změna podmínek plnění veřejné zakázky však musí i nadále splňovat předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění (§ 23).

(5) Písemná výzva podle odstavce 1 se nevyžaduje u veřejných zakázek zadávaných podle

a) § 23 odst. 5 písm. c) a

b) § 23 odst. 7 písm. a) v případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce. Zadavatel je povinen pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny.