Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 141Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci

Certifikační orgán pro kvalifikaci je povinen

a) před započetím své činnosti oznámit získání akreditace správci systému a doložit ji platným osvědčením o akreditaci,

b) oznamovat bez zbytečného odkladu změny v akreditaci, její pozastavení nebo odejmutí,

c) předat správci systému vydaný certifikát ve lhůtě a způsobem stanoveným pravidly systému certifikovaných dodavatelů,

d) oznámit správci systému bez zbytečného odkladu odejmutí certifikátu dodavateli.