Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 38Zjednodušené podlimitní řízení

(1) Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

(2) Písemnou výzvu podle odstavce 1 uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

(3) Veřejný zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi.

(4) Písemná výzva podle odstavce 1 obsahuje alespoň

a) identifikační údaje veřejného zadavatele,

b) informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky,

c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48,

d) lhůtu a místo pro podání nabídek,

e) požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62, pokud nejsou součástí zadávací dokumentace,

f) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

(5) Zadavatel je povinen přijmout a hodnotit nabídku dodavatele, který nebyl vyzván způsobem podle odstavce 1.