Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 148Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

(1) Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

(2) Písemnosti podle tohoto zákona lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem.

(3) Zadavatel je povinen v souvislosti se zadávacím řízením vést písemnou evidenci všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu či Evropské komisi. Písemná evidence musí obsahovat pořadové číslo úkonu, jeho označení, datum a identifikační údaje dodavatele.

(4) Žádost o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu může dodavatel učinit též telefonicky; v takovém případě je dodavatel povinen potvrdit žádost o účast písemnou formou, přičemž písemnou formu žádosti o účast musí odeslat zadavateli nejpozději v den uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast.

(5) Zadavatel může požadovat potvrzení žádostí o účast podaných faxem způsobem podle odstavce 4 věty první, pokud tento požadavek a lhůtu pro doručení potvrzení uvedl v oznámení o zahájení zadávacího řízení či zadávací dokumentaci.

(6) Nabídky a ostatní písemnosti podle tohoto zákona je možné předložit vždy v českém jazyce, popřípadě v jazyce stanoveném zadavatelem v zadávacích podmínkách. Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce.

(7) Zadavatel může stanovit, že uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v elektronické podobě. Zadavatel může rovněž stanovit, že uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v datovém formátu umožňujícím jejich automatizované zpracování, datovém formátu umožňujícím jejich zaslání prostřednictvím datové schránky, případně zasílat daňové doklady prostřednictvím datové schránky.

(8) Ustanovení odstavců 1 až 6 platí pro část čtvrtou zákona obdobně.