Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 103Soutěž o návrh

(1) Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu (dále jen "návrh"). Návrhem se rozumí písemně nebo graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či účastníka soutěže o návrh.

(2) Tento zákon upravuje tyto druhy soutěže o návrh

a) otevřenou soutěž o návrh,

b) užší soutěž o návrh.

(3) Zadavatel použije soutěž o návrh zejména v oblasti územního plánování, architektury, stavitelství či zpracování dat.

(4) Soutěž o návrh použije zadavatel, jestliže

a) na tuto soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na služby,

b) na základě této soutěže mají být vybranému účastníkovi či účastníkům soutěže o návrh poskytnuty soutěžní ceny nebo platby, nebo

c) na tuto soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na služby a současně na základě této soutěže mají být vybranému účastníkovi či účastníkům soutěže o návrh poskytnuty soutěžní ceny nebo platby.

(5) Předpokládaná hodnota soutěže o návrh se stanoví

a) podle odstavce 4 písm. a) na základě předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby navazující na tuto soutěž,

b) podle odstavce 4 písm. b) na základě celkové předpokládané výše soutěžních cen a plateb,

c) podle odstavce 4 písm. c) na základě celkové předpokládané výše soutěžních cen a plateb, a to včetně předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby, kterou je veřejný zadavatel oprávněn zadat v souladu s § 23 odst. 6, pokud zadavatel tuto možnost nevyloučil v oznámení soutěže o návrh.

(6) Zadavatel není oprávněn omezit účast zájemců v soutěži o návrh s poukazem na určité území nebo části území členského státu Evropské unie.

(7) Podrobná pravidla pro postup v soutěži o návrh stanoví prováděcí právní předpis.