Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 50Rozsah kvalifikace

(1) Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53,

b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54,

c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a

d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56.

(2) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci.

(3) Veřejný zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

(4) Veřejný zadavatel není oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by kvalifikační předpoklady bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek.

(5) Kvalifikace dodavatele nemůže být předmětem hodnotících kritérií.