Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IPŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ A PRAVIDELNÉ PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ

§ 86Předběžné oznámení veřejného zadavatele

(1) Veřejný zadavatel uveřejní formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení.

(2) Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí

a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,

b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2,

c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) nebo § 23 odst. 11 a

d) v případě, kdy zadavatel předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem zrušil podle § 84.

§ 87Pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele

(1) Sektorový zadavatel uveřejní formou pravidelného předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky, které hodlá zadávat v následujících 12 měsících a u kterých hodlá zkrátit lhůtu pro podání nabídek.

(2) V případě nadlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby odešle sektorový zadavatel předběžné oznámení podle odstavce 1 k uveřejnění zpravidla na počátku každého účetního období. V předběžném oznámení podle odstavce 1 uvede sektorový zadavatel všechny

a) skupiny dodávek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, u nichž předpokládaná hodnota dosáhne alespoň částky odpovídající 750000 EUR, nebo

b) kategorie služeb, s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 2, u nichž předpokládaná hodnota dosáhne alespoň částky odpovídající 750000 EUR.

(3) V případě nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce odešle sektorový zadavatel předběžné oznámení podle odstavce 1 k uveřejnění zpravidla bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o schválení záměru zadat nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. V předběžném oznámení podle odstavce 1 zadavatel vymezí předmět nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

(4) Sektorový zadavatel je oprávněn nahradit uveřejnění předběžného oznámení podle § 146 a 147 uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě je sektorový zadavatel povinen elektronickými prostředky zaslat oznámení o uveřejnění předběžného oznámení na profilu zadavatele k uveřejnění podle § 146 a 147. Sektorový zadavatel není oprávněn uveřejnit předběžné oznámení na profilu zadavatele před odesláním oznámení podle věty druhé k uveřejnění. Datum odeslání oznámení k uveřejnění musí být uvedeno na profilu zadavatele.

(5) Sektorový zadavatel může uveřejnit formou předběžného oznámení i jiné nadlimitní veřejné zakázky, na které se odstavec 2 nevztahuje.

(6) Uvede-li sektorový zadavatel v pravidelném předběžném oznámení, že jde o dodatečné pravidelné předběžné oznámení, nemusí uvádět ty údaje, které již byly obsaženy v předchozím pravidelném předběžném oznámení.

§ 88Pravidelné předběžné oznámení jako způsob zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním

(1) Sektorový zadavatel může zahájit užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním pravidelným předběžným oznámením podle § 87.

(2) Pravidelné předběžné oznámení podle odstavce 1 obsahuje alespoň

a) vymezení dodávek, služeb či stavebních prací, které budou předmětem veřejné zakázky,

b) informaci o tom, že veřejná zakázka bude zadána v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním, a to bez následného uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, a

c) výzvu dodavatelům k projevení zájmu o účast v užším či jednacím řízení s uveřejněním ve stanovené lhůtě a v písemné formě.

(3) Sektorový zadavatel písemně vyzve všechny zájemce, kteří na základě výzvy učiněné v pravidelném předběžném oznámení podle odstavce 2 písm. c) projevili písemně zájem o účast v užším řízení či jednacím řízením s uveřejněním, aby ve stanovené lhůtě písemně potvrdili svůj zájem o účast a aby současně v této lhůtě prokázali splnění požadované kvalifikace. Sektorový zadavatel je oprávněn odeslat písemnou výzvu k potvrzení zájmu o účast podle věty první nejpozději 12 měsíců po uveřejnění pravidelného předběžného oznámení.

(4) Písemná výzva k potvrzení zájmu o účast podle odstavce 3 obsahuje alespoň

a) množství a vymezení předmětu dodávek, služeb či stavebních prací,

b) množství a vymezení předmětu všech opčních práv týkajících se souvisejících či následných veřejných zakázek, a je-li to možné, i časový odhad pro uplatnění opčních práv u opakujících se veřejných zakázek,

c) informaci, zda jde o užší řízení či jednací řízení s uveřejněním,

d) počátek a konec doby plnění veřejné zakázky, pokud je to vhodné,

e) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48,

f) identifikační údaje sektorového zadavatele,

g) ekonomické a finanční požadavky sektorového zadavatele na způsobilost dodavatele a další informace a doklady požadované sektorovým zadavatelem,

h) informaci o tom, zda se v případě veřejné zakázky na dodávky jedná o koupi, nájem nebo pacht zboží s právem následné koupě (leasing), nájem nebo pacht zboží nebo pořízení zboží na splátky nebo jejich kombinaci, a

i) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v pravidelném předběžném oznámení, zadávací dokumentaci nebo výzvě k podání nabídek.

(5) Sektorový zadavatel písemně vyzve všechny zájemce, kteří na základě výzvy podle odstavce 4 potvrdili zájem o účast a splnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu, k podání nabídek.

(6) Písemná výzva podle odstavce 5 musí obsahovat náležitosti podle § 28 odst. 4 nebo § 29 odst. 4, pokud však již nebyly některé z těchto informací dodavatelům sděleny ve výzvě k potvrzení zájmu o účast.

(7) Pro postup v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním se použijí ustanovení upravující postup v příslušném zadávacím řízení, pokud není v tomto paragrafu stanoveno jinak.