Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST OSMÁPŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 158Přechodná ustanovení

(1) Zadávání veřejných zakázek, veřejné soutěže o návrh, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a v řízení o uložení sankce, která byla zahájena po nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo veřejnou soutěž o návrh podle odstavce 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Návrh na zahájení řízení podle věty první je zpoplatněn podle dosavadních právních předpisů.

(3) Seznam kvalifikovaných dodavatelů podle § 76 zákona č. 40/2004 Sb. se považuje za seznam podle tohoto zákona. Řízení o zápisu do seznamu, změně zápisu a o vyškrtnutí ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(4) Dodavatel může nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních kritérií v plném rozsahu a profesních kvalifikačních kritérií v rozsahu ve výpisu uvedeném výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaným podle § 80 zákona č. 40/2004 Sb. nejpozději do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se nezměnily skutečnosti, na jejichž základě byl výpis ze seznamu vydán.

(5) Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 76 zákona č. 40/2004 Sb. je povinen před podáním žádosti o vydání výpisu ze seznamu podle § 128 odst. 1 tohoto zákona doložit chybějící kvalifikaci včetně příslušných dokladů postupem podle § 130 odst. 2 tohoto zákona; výpis ze seznamu bude dodavateli vydán až po provedení změny zápisu podle § 130 tohoto zákona. Dodavatel je povinen doložit chybějící kvalifikaci podle předchozí věty nejpozději do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak platí, že počínaje prvním dnem čtvrtého měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona není v seznamu zapsán.

(6) Dodavatel může nahradit prokázání splnění kvalifikace podle § 134 tohoto zákona osvědčením certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů podle § 30 odst. 4 zákona č. 40/2004 Sb. v rozsahu údajů v osvědčení uvedených nejpozději do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se nezměnily skutečnosti, na jejichž základě bylo osvědčení vydáno.

(7) Informační systém o zadávání veřejných zakázek podle § 83 zákona č. 40/2004 Sb. se považuje za informační systém podle tohoto zákona. Informace obsažené v informačním systému o zadávání veřejných zakázek podle § 83 zákona č. 40/2004 Sb. jsou obsahem informačního systému.

(8) Uveřejnění údajů a informací o veřejných zakázkách podle § 84 zákona č. 40/2004 Sb. týkajících se zadávacího řízení, koncesního řízení nebo veřejné soutěže o návrh, které byly zahájeny podle zákona č. 40/2004 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede podle tohoto zákona.

§ 159Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 12 odst. 1 a § 154.

(2) Ministerstvo obrany vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. q) a § 18 odst. 4 písm. h).

(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. w), § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 46a, § 46d odst. 1, § 86 odst. 2, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 a 6, § 147a odst. 8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8.

§ 160Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

2. Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby.

3. Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti.

4. Vyhláška č. 137/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti.