Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 155Uchovávání dokumentace

(1) Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle § 149 po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i pro dokumentaci o soutěži o návrh, a to i v případě, že na tuto soutěž nenavazovalo zadávací řízení.

(3) Zadavatel přijme vhodná opatření pro dokumentování průběhu zadávacích řízení nebo soutěží o návrh i jejich částí prováděných elektronickými prostředky.

(4) Sektorový zadavatel je povinen uchovávat po dobu 5 let nezbytné informace, které v případě nadlimitní veřejné zakázky související s výkonem relevantní činnosti odůvodňují použití výjimky stanovené v § 4 odst. 2, § 18 nebo 19.

(5) Zadavatel je povinen do deseti dnů ode dne doručení výzvy Úřadu zaslat dokumentaci o veřejné zakázce prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s výjimkou dokumentů uvedených v § 114 odst. 9, které je povinen v téže lhůtě zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.