Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 89Obecná ustanovení o rámcové smlouvě

(1) Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, zda hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více uchazeči.

(2) Pokud zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s více uchazeči, nesmí být počet uchazečů nižší než 3; v takovém případě je zadavatel v zadávacích podmínkách povinen rovněž uvést objektivní způsob, kterým bude stanoven konkrétní počet uchazečů, s nimiž bude rámcová smlouva uzavřena. Zadavatel může uvést v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení maximální počet uchazečů, se kterými může být rámcová smlouva uzavřena.

(3) Zadavatel uzavírá jedinou rámcovou smlouvu bez ohledu na skutečnost, zda ji uzavírá s jedním či více uchazeči. Zadavatel je v odůvodněných případech oprávněn upravit nabízené podmínky plnění jednotlivých uchazečů v samostatných přílohách rámcové smlouvy, a to zejména pokud to odůvodňuje povaha podmínek plnění, ochrana obchodního tajemství či nutnost zachování soutěžního prostředí při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy.

(4) Má-li být rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči, je zadavatel povinen v zadávacích podmínkách uvést text návrhu rámcové smlouvy.

(5) Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést dobu trvání rámcové smlouvy. Doba trvání rámcové smlouvy nesmí být delší než

a) 4 roky, pokud je rámcová smlouva uzavřena veřejným zadavatelem, s výjimkou případů, kdy je delší doba trvání odůvodněna objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy, nebo

b) 7 let, pokud se jedná o rámcovou smlouvu na veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti, s výjimkou případů, kdy se zohledňuje očekávaná provozní životnost dodávaného zboží a technické obtíže, které by mohly být způsobeny změnou dodavatele; zadavatel je povinen tyto objektivní příčiny řádně odůvodnit a uvést v oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 83 odst. 1.

(6) Veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy jsou zadávány

a) postupem podle § 92, jde-li o veřejného zadavatele, nebo

b) v jednacím řízení bez uveřejnění, jde-li o sektorového zadavatele; ustanovení § 34 odst. 2 písm. c), d), e), f), h) a i) se v tomto případě nepoužijí. V případě, že veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, může sektorový zadavatel použít postupy podle § 92 odst. 1 písm. a) nebo § 92 odst. 2 obdobně.

(7) Pokud se během trvání rámcové smlouvy uzavřené s více než třemi uchazeči sníží počet uchazečů způsobilých plnit veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy pod 3, není zadavatel oprávněn na základě této rámcové smlouvy zadávat veřejnou zakázku. To platí i v případě rámcové smlouvy uzavřené podle § 90 odst. 2 se dvěma uchazeči, jestliže nejsou způsobilí plnit veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy oba uchazeči.

(8) Při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy nejsou účastníci rámcové smlouvy oprávněni sjednat podstatné změny podmínek stanovených rámcovou smlouvou.

(9) Je-li rámcová smlouva uzavírána v jednacím řízení s uveřejněním, ustanovení § 32 se nepoužije. Byla-li úprava návrhu rámcové smlouvy sjednána v rámci jednání se všemi uchazeči, se kterými má být rámcová smlouva uzavřena, předkládá upravený návrh rámcové smlouvy zadavatel, a to po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

(10) Uchazeči, kteří jsou účastníky rámcové smlouvy, nemohou podat společnou nabídku na plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy. Uchazeč, který je účastníkem rámcové smlouvy, nemůže podat společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem rámcové smlouvy. Uchazeč, který je účastníkem rámcové smlouvy, nemůže být při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy subdodavatelem jiného uchazeče, který je účastníkem rámcové smlouvy.

(11) Zadavatel nesmí při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy požadovat prokázání splnění kvalifikace uchazeče, vyjma případu uvedeného v odstavci 12.

(12) Pokud je rámcová smlouva uzavřena na dobu delší než 1 rok, je zadavatel od uchazečů, kteří jsou účastníky rámcové smlouvy, po uplynutí každého roku účinnosti rámcové smlouvy oprávněn požadovat prokázání kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení na rámcovou smlouvu. Zadavatel je povinen uchazečům pro účely prokázání splnění kvalifikace poskytnout lhůtu alespoň v rozsahu, v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování splnění kvalifikace při zadávání rámcové smlouvy. Uchazeče, který neprokáže splnění požadované kvalifikace, není zadavatel oprávněn vyzvat k poskytnutí plnění nebo k podání nabídky do doby prokázání požadované kvalifikace.