Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

Díl 1Dohled nad zadáváním veřejných zakázek

§ 112Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek

(1) Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, při kterém

a) vydává předběžná opatření (§ 117),

b) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži o návrh postupoval v souladu s tímto zákonem,

c) ukládá nápravná opatření (§ 118),

d) kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu.

Tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních předpisů.

(2) Úřad projednává správní delikty podle tohoto zákona a ukládá sankce za jejich spáchání.