Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 107Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu

(1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu nebo návrhů činí zadavatel. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže o návrh, kteří nebyli vyloučeni z účasti v soutěži o návrh, a to do 5 pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Pro možnost podání námitek platí § 110 a 111 obdobně.

(2) V oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu vyzve zadavatel účastníky soutěže o návrh, jejichž návrhy nebyly vybrány, k jejich převzetí.

(3) Zadavatel odešle výsledek soutěže o návrh k uveřejnění způsobem uvedeným v § 146 a 147, a to ve lhůtě 15 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. Pro uveřejnění výsledku soutěže o návrh použije zadavatel formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(4) Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat, aby výsledek soutěže o návrh nebyl uveřejněn, pokud by jeho uveřejnění znamenalo porušení zvláštního právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo účastníka soutěže o návrh na obchodní tajemství soutěže, nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž. Sektorový zadavatel může stanovit, že nesmí být uveřejněny rovněž informace týkající se počtu obdržených návrhů, identifikace účastníků soutěže o návrh či cen.