Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 125Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "seznam") je součástí informačního systému.

(2) Do seznamu se zapisují dodavatelé, kteří požádali o zápis do seznamu a prokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d).

(3) Seznam je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Dálkový přístup do seznamu je bezplatný.

(5) Ministerstvo sdělí Evropské komisi a jiným členským státům Evropské unie adresu místa, kde je možno podat žádost o zápis do seznamu.