Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 128Vydání výpisu ze seznamu

(1) Provozovatel seznamu (§ 132) vydá výpis ze seznamu týkající se kteréhokoliv dodavatele zapsaného do seznamu tomu, kdo o výpis požádá a uhradí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.

(2) Provozovatel seznamu vydá výpis ze seznamu do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti.

(3) Výpis je možno vydat v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo označený uznávanou elektronickou značkou.

(4) Výpis ze seznamu obsahuje údaje uvedené v § 126.

(5) Výpis ze seznamu se vydává v českém jazyce.