Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 88Pravidelné předběžné oznámení jako způsob zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním

(1) Sektorový zadavatel může zahájit užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním pravidelným předběžným oznámením podle § 87.

(2) Pravidelné předběžné oznámení podle odstavce 1 obsahuje alespoň

a) vymezení dodávek, služeb či stavebních prací, které budou předmětem veřejné zakázky,

b) informaci o tom, že veřejná zakázka bude zadána v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním, a to bez následného uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, a

c) výzvu dodavatelům k projevení zájmu o účast v užším či jednacím řízení s uveřejněním ve stanovené lhůtě a v písemné formě.

(3) Sektorový zadavatel písemně vyzve všechny zájemce, kteří na základě výzvy učiněné v pravidelném předběžném oznámení podle odstavce 2 písm. c) projevili písemně zájem o účast v užším řízení či jednacím řízením s uveřejněním, aby ve stanovené lhůtě písemně potvrdili svůj zájem o účast a aby současně v této lhůtě prokázali splnění požadované kvalifikace. Sektorový zadavatel je oprávněn odeslat písemnou výzvu k potvrzení zájmu o účast podle věty první nejpozději 12 měsíců po uveřejnění pravidelného předběžného oznámení.

(4) Písemná výzva k potvrzení zájmu o účast podle odstavce 3 obsahuje alespoň

a) množství a vymezení předmětu dodávek, služeb či stavebních prací,

b) množství a vymezení předmětu všech opčních práv týkajících se souvisejících či následných veřejných zakázek, a je-li to možné, i časový odhad pro uplatnění opčních práv u opakujících se veřejných zakázek,

c) informaci, zda jde o užší řízení či jednací řízení s uveřejněním,

d) počátek a konec doby plnění veřejné zakázky, pokud je to vhodné,

e) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48,

f) identifikační údaje sektorového zadavatele,

g) ekonomické a finanční požadavky sektorového zadavatele na způsobilost dodavatele a další informace a doklady požadované sektorovým zadavatelem,

h) informaci o tom, zda se v případě veřejné zakázky na dodávky jedná o koupi, nájem nebo pacht zboží s právem následné koupě (leasing), nájem nebo pacht zboží nebo pořízení zboží na splátky nebo jejich kombinaci, a

i) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v pravidelném předběžném oznámení, zadávací dokumentaci nebo výzvě k podání nabídek.

(5) Sektorový zadavatel písemně vyzve všechny zájemce, kteří na základě výzvy podle odstavce 4 potvrdili zájem o účast a splnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu, k podání nabídek.

(6) Písemná výzva podle odstavce 5 musí obsahovat náležitosti podle § 28 odst. 4 nebo § 29 odst. 4, pokud však již nebyly některé z těchto informací dodavatelům sděleny ve výzvě k potvrzení zájmu o účast.

(7) Pro postup v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním se použijí ustanovení upravující postup v příslušném zadávacím řízení, pokud není v tomto paragrafu stanoveno jinak.