Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43iRozhodnutí o návrhu na vydání povolení

(1) Správce daně vydá navrhovateli povolení, pokud jsou splněny podmínky pro vydání tohoto povolení. V opačném případě návrh na vydání povolení zamítne.

(2) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení ve lhůtě 60 dnů ode dne podání tohoto návrhu, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů v něm uvedených; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně. O tomto prodloužení lhůty správce daně navrhovatele vhodným způsobem vyrozumí.

(3) Správce daně v povolení

a) umožní držiteli povolení vykonávat činnost, která je předmětem povolení,

b) přidělí navrhovateli evidenční číslo, nebylo-li přiděleno dříve,

c) může stanovit další podmínky potřebné pro správu daní, případně den, od kterého musí být tyto podmínky splňovány.

(4) Držitel povolení je povinen přidělené evidenční číslo uvádět při styku se správcem daně.