Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

Díl 7Správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků

§ 135zqSprávní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz prodeje lihovin nebo zákaz prodeje tabákových výrobků podle § 133.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

§ 135zrSprávní delikty proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných akcích

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která prodává lihoviny na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, dopustí správního deliktu tím, že

a) o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, nebo

b) písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o

1. osobě, která lihoviny prodává,

2. časovém vymezení prodeje lihovin,

3. druhu prodávaných lihovin, nebo

4. množství prodávaných lihovin.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.