Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43pPovinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení

(1) Dojde-li k zániku povolení nebo k jeho zrušení bez náhrady, jsou osoba, která byla držitelem tohoto povolení, nebo její právní nástupce povinni provést za přítomnosti úřední osoby správce daně do 5 dnů inventuru zásob vybraných výrobků; tuto lhůtu může správce daně z důvodů hodných zvláštního zřetele prodloužit až na 10 dnů.

(2) Dojde-li k zániku povolení zánikem právnické osoby, která nemá právního nástupce, provede inventuru zásob vybraných výrobků správce daně. Dotčené osoby jsou povinny poskytnout úřední osobě, která provádí tuto inventuru, všechny přiměřené prostředky a potřebnou součinnost k účinnému provedení této inventury.

(3) Ten, kdo je povinen provést inventuru zásob vybraných výrobků podle odstavce 1, je povinen podat daňové přiznání a zaplatit daň nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty k provedení této inventury.

(4) Inventura zásob vybraných výrobků se provádí u vybraných výrobků,

a) které byly v okamžiku zrušení či zániku povolení uvedeny do volného daňového oběhu, nebo

b) u nichž dnem zániku nebo zrušení povolení vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.