Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134zmPodmínky pro snížení kauce

(1) Podmínkami pro snížení kauce jsou

a) registrace osoby skladující surový tabák,

b) ekonomická stabilita a

c) spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení osoby skladující surový tabák.

(2) Podmínka podle odstavce 1 písm. a) musí být splňována nepřetržitě po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích let bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o snížení kauce.

(3) Podmínky pro snížení kauce musí být splňovány po celou dobu tohoto snížení.