Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IIIPROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ ZAJIŠTĚNÝCH LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

§ 135zzcPropadnutí lihovin a tabákových výrobků

(1) Správní orgán uloží propadnutí

a) neznačených tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením povinnosti při značení tabákových výrobků,

b) lihovin nebo tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.

(2) Propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků podle odstavce 1 lze uložit, pokud

a) náleží pachateli správního deliktu a

b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.

§ 135zzdZabrání lihovin a tabákových výrobků

Správní orgán, který neuložil propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků, rozhodne o jejich zabrání, pokud

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c) vlastník není znám.

§ 135zzeSpolečná ustanovení o propadlých a zabraných lihovinách a tabákových výrobcích

(1) Propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky připadají státu.

(2) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená ze zaměstnanců v Generálním ředitelství cel.

(3) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků, nebo osobě, u které byly zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.

(4) Proti rozhodnutí o zabrání lihovin nebo tabákových výrobků nebo o povinnosti nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.

(5) Nepropadnou-li nebo nebudou-li lihoviny nebo tabákové výrobky zabrány, musí být bez zbytečného odkladu vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly zajištěny.