Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135znSprávní delikty proti evidenci a inventuře tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,

b) po stanovenou dobu neuchovává evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy v této evidenci provedeny,

c) neprovede inventuru tabákových nálepek za daný kalendářní rok, nebo

d) ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně výsledek inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), nebo

b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d).