Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zzbSprávní delikty proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem dopustí správního deliktu tím, že

a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

c) nevede evidenci zvláštních minerálních olejů nebo ji vede v neúplném rozsahu,

d) neuchovává evidenci zvláštních minerálních olejů nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo

e) v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně stanovené údaje.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b) 3000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e),

c) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d).