Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134bPředmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů

(1) Předmětem značkování a barvení jsou, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 4, minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49.

(2) Značkovány a barveny podle pravidel stanovených v § 134c až 134k nesmějí být

a) jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,

b) minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty a maziva podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou minerálních olejů, na které se vztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 8,

c) minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty pro plavby na vodách na daňovém území České republiky, na které se nevztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 8,

d) složky pro výrobu těch minerálních olejů, které jsou uvedeny v písmenech a) až c),

e) minerální oleje uvedené v odstavci 1, u nichž je značkování a barvení na závadu jejich použití.

(3) Seznam minerálních olejů podle odstavce 2 písm. e), u nichž je značkování a barvení na závadu jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Značkovány a barveny nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo které jsou nebo mají být vyváženy do třetích zemí.