Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zbSprávní delikty proti oznamování prodeje lihovin

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která hodlá v rámci své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané hodnoty, dopustí správního deliktu tím, že

a) ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně takový prodej, nebo

b) v oznámení o takovém prodeji neuvede zákonem stanovené údaje.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1500000 Kč.