Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134zxRegistr osob skladujících surový tabák

(1) Generální ředitelství cel vede registr osob skladujících surový tabák, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro prověřování plnění povinností souvisejících se skladováním surového tabáku.

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru osob skladujících surový tabák:

a) obchodní firmu nebo jméno,

b) sídlo,

c) umístění organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby v České republice, je-li zřízena,

d) daňové identifikační číslo,

e) registrační číslo pro účely skladování surového tabáku,

f) den registrace,

g) den zrušení nebo zániku registrace,

h) údaj o tom, zda registrace

1. byla zrušena na návrh,

2. byla zrušena z moci úřední, nebo

3. zanikla,

i) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob skladujících surový tabák a den této změny.

(3) Generální ředitelství cel zveřejní den registrace osoby skladující surový tabák nejpozději ke dni registrace.

(4) Registr osob skladujících surový tabák obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena nebo zanikla; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode dne zrušení nebo zániku registrace.