Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

Díl 1Správní delikty na úseku správy spotřebních daní

§ 135jSprávní delikt proti umístění přijatého vybraného výrobku

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

§ 135lSprávní delikt proti podmíněnému osvobození od daně

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 19 odst. 4 umístí vybrané výrobky do daňového skladu jinak než v režimu podmíněného osvobození od daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10000000 Kč.

§ 135nSprávní delikty proti zajištění daně

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost

a) průběžně sledovat výši zajištění daně, nebo

b) předat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové povinnosti, která vznikla při výrobě nebo přijetí vybraných výrobků.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10000000 Kč.

§ 135oSprávní delikty proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce vybraných výrobků přijatých v režimu podmíněného osvobození od daně dopustí správního deliktu tím, že

a) ve stanovené lhůtě nepředloží oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků, nebo

b) v oznámení o přijetí vybraných výrobků neuvede ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200000 Kč.

§ 135pSprávní delikty proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že před odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100000 Kč.

§ 135rSprávní delikty proti zasílání vybraných výrobků

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zástupce pro zasílání vybraných výrobků dopustí správního deliktu tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50000 Kč.