Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43mZrušení povolení z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky pro vydání povolení nebo podmínky potřebné pro správu daní stanovené v povolení, vyzve držitele povolení k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

(2) Správce daně zruší povolení, pokud

a) držitel povolení na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek podle odstavce 1,

b) nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, k jejichž splnění správce daně držitele povolení nevyzývá.

(3) Správce daně zruší povolení z důvodu nesplnění podmínek potřebných pro správu daní stanovených v povolení pouze tehdy, pokud se jedná o závažné nesplnění těchto podmínek.

(4) Při stanovení lhůty ke splnění podmínek pro vydání povolení správce daně přihlédne zejména ke schopnosti držitele povolení závadný stav odstranit. Za tím účelem může správce daně držiteli povolení rozhodnutím

a) zcela nebo zčásti omezit možnost přijímat, vyrábět nebo nakupovat vybrané výrobky,

b) uložit povinnost poskytnout dodatečné zajištění daně ve výši odpovídající závažnosti daného případu; je-li jako dodatečné zajištění daně zvoleno zajištění daně způsobem podle tohoto zákona, může být výše tohoto zajištění daně stanovena nad zákonem stanovenou výši, nebo

c) stanovit další podmínky potřebné pro správu daní.

(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 pozbývá účinnosti

a) dnem oznámení nového rozhodnutí podle odstavce 4, kterým správce daně nahradil dosavadní rozhodnutí podle odstavce 4, nebo

b) dnem, ve kterém je ukončeno řízení o zrušení povolení.