Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134zzbDoklad pro účely dopravy surového tabáku

(1) Doprava surového tabáku na daňovém území České republiky musí být provázena dokladem, který je osoba dopravující tento tabák povinna na vyžádání předložit správci daně.

(2) Doklad podle odstavce 1 musí obsahovat tyto náležitosti:

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, od které je surový tabák přijímán,

b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, které je surový tabák odesílán,

c) množství surového tabáku v kilogramech,

d) místo určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení,

e) datum vystavení dokladu,

f) číslo dokladu a

g) údaje o dopravci a registrační číslo dopravního prostředku.