Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IVSPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 135zzfOdpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 135zzgPříslušnost k projednání správního deliktu

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad.

(2) Česká obchodní inspekce nebo finanční úřad projednává

a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

c) přestupky na úseku

1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

2. značkování některých dalších minerálních olejů,

d) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to

1. správní delikty proti jednotkovému balení,

2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,

e) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

f) správní delikty na úseku

1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

2. značkování některých dalších minerálních olejů.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce projednává

a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to

1. správní delikty proti jednotkovému balení,

2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,

d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.

(4) Obecní živnostenský úřad projednává

a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,

c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,

d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.

§ 135zzhVýše a splatnost pokuty

(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(2) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 135zziZvláštní ustanovení o blokovém řízení

V blokovém řízení lze za přestupky podle tohoto zákona uložit pokutu do 5000 Kč.