Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IISPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

Díl 1Správní delikty na úseku správy spotřebních daní

§ 135jSprávní delikt proti umístění přijatého vybraného výrobku

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

§ 135lSprávní delikt proti podmíněnému osvobození od daně

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 19 odst. 4 umístí vybrané výrobky do daňového skladu jinak než v režimu podmíněného osvobození od daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10000000 Kč.

§ 135nSprávní delikty proti zajištění daně

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost

a) průběžně sledovat výši zajištění daně, nebo

b) předat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové povinnosti, která vznikla při výrobě nebo přijetí vybraných výrobků.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10000000 Kč.

§ 135oSprávní delikty proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce vybraných výrobků přijatých v režimu podmíněného osvobození od daně dopustí správního deliktu tím, že

a) ve stanovené lhůtě nepředloží oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků, nebo

b) v oznámení o přijetí vybraných výrobků neuvede ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200000 Kč.

§ 135pSprávní delikty proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že před odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100000 Kč.

§ 135rSprávní delikty proti zasílání vybraných výrobků

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zástupce pro zasílání vybraných výrobků dopustí správního deliktu tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50000 Kč.

Díl 2Správní delikty na úseku správy daně z minerálních olejů

Oddíl 1Správní delikty proti nákupu, prodeji a dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu

§ 135uSprávní delikty proti skladování zkapalněných ropných plynů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného daňového oběhu

a) skladuje společně ve stejném zásobníku,

b) skladuje odděleně v zásobnících, které

1. nejsou technologicky odděleny, nebo

2. jsou vzájemně propojeny,

c) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se zemí, nebo

d) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí, který není užíván v souladu se stavebním zákonem.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 50000 Kč do 1000000 Kč.

§ 135vSprávní delikty proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1, 2, 6 nebo 8 dopustí správního deliktu tím, že při dopravě těchto olejů neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) osvobozených od daně dopustí správního deliktu tím, že při dopravě těchto plynů neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů, které jsou osvobozeny od daně, dopustí správního deliktu tím, že

a) ve stanovené lhůtě neuvědomí správce daně, který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy, o zahájení dopravy těchto olejů,

b) navzdory námitkám správce daně zahájí dopravu těchto olejů,

c) nedodrží správcem daně stanovenou

1. lhůtu, v níž má být doprava těchto olejů ukončena, nebo

2. trasu, po které mají být tyto oleje dopravovány, nebo

d) v případě změny místa určení nebo příjemce, ke které došlo v průběhu dopravy těchto olejů, ve stanovené lhůtě

1. neoznámí tuto změnu správci daně, nebo

2. nezajistí zaznamenání této změny v dokladu o osvobození vybraných výrobků od daně.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo

b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3.

Správní delikty proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny

§ 135w

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, dopustí správního deliktu tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 20 tun za jeden kalendářní rok, dopustí správního deliktu tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)

a) vydá osobě bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu, nebo

b) při dovozu po propuštění do režimu volného oběhu ve stanovené lhůtě neuvede do režimu podmíněného osvobození od daně.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně.

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta od 50000 Kč do 1000000 Kč.

§ 135x
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) dopravuje zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) s rozdílnou sazbou daně, po jejich uvedení do volného daňového oběhu, společně v jednom dopravním prostředku nebo v jejich soupravě, nebo

b) zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba odebírající pro účely podnikání zkapalněné ropné plyny, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) a které byly uvolněny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí správního deliktu tím, že

a) nepoužívá hmotnostní průtokoměr,

b) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo

c) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po celou dobu opatřen závěrami správce daně.

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50000 Kč do 1000000 Kč.

Díl 3Správní delikty na úseku správy daně z lihu

§ 135zaSprávní delikty proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel lihu osvobozeného od daně podle § 71 odst. 1 písm. a) nebo d) dopustí správního deliktu tím, že při dopravě tohoto lihu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že na daňovém území České republiky dopravuje líh obecně denaturovaný podle zákona upravujícího líh určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru bez zjednodušeného průvodního dokladu.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo

b) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.

§ 135zbSprávní delikty proti oznamování prodeje lihovin

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která hodlá v rámci své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané hodnoty, dopustí správního deliktu tím, že

a) ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně takový prodej, nebo

b) v oznámení o takovém prodeji neuvede zákonem stanovené údaje.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1500000 Kč.

Díl 6Správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků

§ 135zfSprávní delikt proti ceně pro konečného spotřebitele

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

§ 135zgSprávní delikty proti jednotkovému balení

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z jiného členského státu

a) tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení, nebo

b) jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo

b) od 50000 Kč do 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.

§ 135zhSprávní delikt proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce, který hodlá dovážet tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě písemně neohlásí správci daně první dovoz tabákových výrobků.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2000000 Kč.

§ 135ziSprávní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodejce dopustí správního deliktu tím, že

a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce,

b) při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytne slevu z ceny pro konečného spotřebitele.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět, za celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce, nebo

b) váže prodej cigaret konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí správního deliktu tím, že

a) spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele, nebo

b) nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2, nebo

b) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.

§ 135zjSprávní delikt proti předmětu výhry v loterii a jiné podobné hře

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že učiní tabákové výrobky předmětem výhry v loterii nebo jiné podobné hře.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2000000 Kč.

§ 135zkSprávní delikty proti značení tabákovými nálepkami

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) umožní skladování nebo prodej neznačených tabákových výrobků na daňovém území České republiky, nebo

b) neznačí tabákové výrobky tabákovými nálepkami podle § 114.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) od 50000 Kč do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b) do 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

§ 135zlSprávní delikty proti značení a použití tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková nálepka umístěna,

b) značí tabákové výrobky tabákovými nálepkami na jiném místě daňového území České republiky než v daňovém skladu, nebo

c) řádně nepoužije tabákovou nálepku.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5000000 Kč.

§ 135zmSprávní delikt proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že tabákové nálepky prodá nebo bezúplatně předá.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5000000 Kč.

§ 135znSprávní delikty proti evidenci a inventuře tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,

b) po stanovenou dobu neuchovává evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy v této evidenci provedeny,

c) neprovede inventuru tabákových nálepek za daný kalendářní rok, nebo

d) ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně výsledek inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), nebo

b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d).

§ 135zoSprávní delikty proti vracení tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že

a) nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru, nebo

b) v případě ukončení své činnosti nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

Díl 7Správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků

§ 135zqSprávní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz prodeje lihovin nebo zákaz prodeje tabákových výrobků podle § 133.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

§ 135zrSprávní delikty proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných akcích

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která prodává lihoviny na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, dopustí správního deliktu tím, že

a) o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, nebo

b) písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o

1. osobě, která lihoviny prodává,

2. časovém vymezení prodeje lihovin,

3. druhu prodávaných lihovin, nebo

4. množství prodávaných lihovin.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

Díl 8Správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů

Oddíl 1Správní delikty proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů

§ 135zs

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že nezajistí značkování nebo barvení těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel směsi značkovací látky a barviva se sídlem na daňovém území České republiky dopustí správního deliktu tím, že nevede evidenci značkovací látky a barviva.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat nebo barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, nebo s povinností takové značkování nebo barvení zajistit, dopustí správního deliktu tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta od 50000 Kč do 50000000 Kč.

§ 135zt

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí správního deliktu tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování nebo barvení.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134b, dopustí správního deliktu tím, že

a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo

b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. e) značkovány a barveny, způsobem uvedeným v § 134e odst. 6, dopustí správního deliktu tím, že

a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,

b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134e odst. 8 písm. b), nebo

c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50000 Kč do 50000000 Kč.

Oddíl 2Správní delikty proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů

§ 135zu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo

b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou

a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení mimo daňový sklad s povolením ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,

c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. d) a e) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 až 3 se uloží pokuta do 10000000 Kč.

Oddíl 3Další správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů

§ 135zvSprávní delikt proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 bez povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10000 Kč do 10000000 Kč.

Díl 9Správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů

Oddíl 1Správní delikty proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů

§ 135zx

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že nezajistí značkování těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel značkovací látky se sídlem na daňovém území České republiky dopustí správního deliktu tím, že nevede evidenci značkovací látky.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 nebo s povinností takové značkování zajistit, dopustí správního deliktu tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta od 50000 Kč do 50000000 Kč.

§ 135zy

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí správního deliktu tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134m, dopustí správního deliktu tím, že

a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo

b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. b) až f) značkovány, způsobem uvedeným v § 134p odst. 6, dopustí správního deliktu tím, že

a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,

b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134p odst. 8 písm. b) nebo c), nebo

c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50000 Kč do 50000000 Kč.

Oddíl 2Správní delikty proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů

§ 135zz
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo

b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou

a) značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,

b) neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,

c) značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d) značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. b) až g), nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být značkovány.

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 10000000 Kč.

Oddíl 3Další správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů

§ 135zzaSprávní delikt proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že značkuje minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10000 Kč do 10000000 Kč.

Díl 10

Správní delikty na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji

§ 135zzbSprávní delikty proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem dopustí správního deliktu tím, že

a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

c) nevede evidenci zvláštních minerálních olejů nebo ji vede v neúplném rozsahu,

d) neuchovává evidenci zvláštních minerálních olejů nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo

e) v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně stanovené údaje.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b) 3000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e),

c) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d).

Díl 11Správní delikty na úseku nakládání se surovým tabákem

§ 135zzbaSprávní delikty proti nakládání se surovým tabákem

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba skladující surový tabák dopustí správního deliktu tím, že

a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

c) nevede evidenci surového tabáku nebo ji vede v neúplném rozsahu,

d) neuchovává evidenci surového tabáku nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo

e) v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu tabákových výrobků dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b) 6000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 3,

c) 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d).