Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134zzaOznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku

(1) Osoba skladující surový tabák a provozovatel daňového skladu z tabákových výrobků jsou povinni oznámit správci daně tyto údaje:

a) identifikaci osoby, od které je surový tabák přijímán nebo které je odesílán,

b) množství přijímaného nebo odesílaného surového tabáku v kilogramech,

c) místo skladování surového tabáku,

d) údaje o tom, pro jaký účel má být surový tabák použit, a

e) údaje o dopravci.

(2) Osoba skladující surový tabák je povinna oznámit správci daně předpokládané množství v kilogramech přijatého nebo odeslaného surového tabáku v příslušném kalendářním roce.

(3) Oznámení podle

a) odstavce 1 se podává nejméně 24 hodin a současně ne více než 72 hodin před každým přijetím nebo odesláním surového tabáku; má-li dojít ze závažných provozních nebo technologických důvodů k mimořádnému přijetí surového tabáku, lze takové přijetí oznámit bezodkladně poté, co je zřejmé, že k takovému přijetí surového tabáku dojde,

b) odstavce 2 se podává

1. společně s přihláškou k registraci,

2. do konce ledna příslušného kalendářního roku a

3. před každou změnou údaje.

(4) Oznámení podle odstavců 1 a 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.