Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 397

(1) Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou stanov.

(2) Volbou systému vnitřní struktury nejsou dotčena ustanovení tohoto zákona o valné hromadě, ledaže tento zákon stanoví jinak.