Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 575
(1) Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména

a) volit a být volen do orgánů družstva,

b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,

c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.

(2) Člen je zejména povinen

a) dodržovat stanovy,

b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva.