Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 779

(1) Bylo-li přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.

(2) Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona učiněno právní jednání vedoucí k rozhodnutí orgánu obchodní korporace, dokončí se takto zahájený proces podle dosavadních právních předpisů.

(3) Nastala-li u někoho překážka pro výkon funkce podle § 38l obchodního zákoníku, trvá i po účinnosti tohoto zákona.