Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 785

(1) Družstvo, které není podle dosavadních právních předpisů ani podle tohoto zákona bytovým družstvem a má vypořádány veškeré své povinnosti založené zákonem č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, může přizpůsobit svou firmu občanskému zákoníku a stanovy a vnitřní poměry tomuto zákonu a stát se sociálním družstvem, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové.

(2) Souhlas člena podle odstavce 1 musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.