Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 693

Shromáždění delegátů se usnáší většinou hlasů přítomných delegátů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy vyšší počet potřebných hlasů.