Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 424

(1) Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

(2) Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.