Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 673

(1) Zánikem volebního obvodu zaniká funkce delegáta, který byl zvolen členy zařazenými do zaniklého volebního obvodu.

(2) Pro volbu a odvolání delegáta se § 631 až 634 použijí obdobně.

(3) Volby delegátů zajišťuje a organizuje představenstvo.