Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 674

(1) Delegát se volí na funkční období určené stanovami, které nesmí být delší než 5 let.

(2) Neurčují-li stanovy délku funkčního období v souladu s tímto zákonem, je funkční období 5 let.

(3) Funkce delegáta zaniká volbou nového delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období.