Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 765Sociální družstvo nesmí

a) emitovat dluhopisy,

b) zajišťovat splnění povinností jiných osob,

c) být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti nebo se přímo či nepřímo podílet na podnikání jiných osob, ledaže s tím členská schůze sociálního družstva vysloví předchozí souhlas,

d) být stranou smlouvy o tichém společenství a

e) převést, zastavit nebo propachtovat závod nebo pobočku nebo jejich část; to neplatí, je-li druhou smluvní stranou jiné sociální družstvo.