Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 776

(1) Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená tímto zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Pravidla pro vydávání a vedení Obchodního věstníku se řídí dosavadními právními předpisy.

(2) Pro potřeby tohoto zákona se veřejnou listinou rozumí notářský zápis.

(3) Pro potřeby této hlavy se stanovy a zakladatelská smlouva považují za stanovy.