Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 619

Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.