Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 781

(1) Družstva vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž členy jsou pouze právnické osoby, nemusí splňovat podmínku nejnižšího počtu členů podle § 552 odst. 2; jsou-li členy takového družstva pouze právnické osoby a družstvo má méně než pět členů, mohou i nadále určovat způsob rozhodování a statutární orgán stanovy družstva.

(2) Další majetková účast členů družstva na podnikání se řídí dosavadními právními předpisy a stanovami družstva.