Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 591

Úprava uhrazovací povinnosti ve stanovách nebo její změna je účinná až pro účetní období, které následuje po účetním období, ve kterém byla uhrazovací povinnost ve stanovách upravena nebo tato úprava změněna.